top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W naszej firmie istotną uwagę przykładamy do przetwarzania oraz ochrony wrażliwych danych. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej przedstawiamy w zwięzły sposób, podstawowe zasady panujące w naszej firmie. 

1. Najważniejszą zasadą jest polityka minimalizacji zbierania danych. Przekazywane przez naszych klientów dane są wykorzystywane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zlecenia. 

2. Jako administratorzy danych osobowych udzielamy na Państwa żądanie informacji, które dotyczą złożonego zamówienia, w pełnym zakresie. 

 

3. Zamawiający może poinformować Administratora o zmianie danych osobowych za pośrednictwem skrzynki email: biuro@agie.pl.

4. Przechowujemy Państwa dane jedynie przez okres niezębny do zrealizowania sprzedaży, mają na uwadze wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa m.in. do czasu upływu ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i obowiązkiem archiwizacyjnym wynikających z prawa podatkowego.  

5. Następujące dane mogą być przetwarzane przez naszą firmę, w celu nawiązania, wykonania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego realizacji zlecenia: 

- Nazwa firmy lub imię i nazwisko klienta. 

- Adres miejsca zamieszkania/siedziby klienta. 

- Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż w pkt 2. 

- Adres elektronicznych klienta. 

- Adres IP. 

- Informacje o przeglądarce internetowej.

- Grafiki i zdjęcia przesłane przez klienta. 

6. Klientowi przysługuje prawo do: 

- Prawo dostępu do swoich danych osobowych. 

- Prawo sprostowania danych osobowych. 

- Prawo usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania. 

- Prawo do przenoszenia danych osobowych. 

- Prawo do sprzeciwu. 

- Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych. 

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W stosunku do potencjalnych klientów Administratorzy mogą stosować marketing z wykorzystaniem ich danych osobowych, w przypadku uprzednio wyrażonej zgody. 

8. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9. Administratorem danych osobowych jest firma działająca pod nazwą "Piotr Pontus ul. Kapelanka 6a/120, 30-347 Kraków, NIP: 647-246-39-28.

Zespół agie.pl

bottom of page